Thỏa Thuận Sử Dụng Trang Web choviet.com

Trang Web choviet.com (sau đây gọi là “Trang Web”) là một dịch vụ thông tin trực tuyến được cung cấp bởi choviet.com (“ChoViet.com”), tuỳ thuộc vào sự tuân thủ của bạn với các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây. VUI LÒNG ĐỌC KỸ TÀI LIỆU NÀY TRƯỚC KHI TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB. BẰNG VIỆC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB, BẠN ĐỒNG Ý TUÂN THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC NÊU DƯỚI ĐÂY. NẾU BẠN KHÔNG MUỐN TUÂN THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, BẠN KHÔNG ĐƯỢC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB. choviet.com CÓ THỂ SỬA ĐỔI THỎA THUẬN NÀY BẤT KỲ LÚC NÀO, VÀ NHỮNG SỬA ĐỔI NÀY SẼ CÓ HIỆU LỰC NGAY LẬP TỨC SAU KHI ĐƯỢC ĐĂNG TẢI LÊN TRANG WEB. BẠN ĐỒNG Ý XEM LẠI THỎA THUẬN ĐỊNH KỲ ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC SỬA ĐỔI NÀY VÀ VIỆC TIẾP TỤC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA BẠN SẼ ĐƯỢC COI NHƯ LÀ SỰ CHẤP NHẬN CUỐI CÙNG CỦA BẠN VỀ THỎA THUẬN ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI.

  1. Bản quyền, Giấy phép và Đề xuất Ý tưởng.

Toàn bộ nội dung của Trang Web được bảo vệ bởi luật bản quyền và thương hiệu quốc tế. Chủ sở hữu của các bản quyền và thương hiệu là choviet.com, các công ty liên kết hoặc các bên cấp phép khác. BẠN KHÔNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI, SAO CHÉP, TÁI SẢN XUẤT, TÁI ĐĂNG, TẢI LÊN, ĐĂNG TẢI, TRUYỀN TẢI, HOẶC PHÂN PHỐI BẰNG BẤT KỲ CÁCH NÀO CÁC TÀI LIỆU TRÊN TRANG WEB, BAO GỒM VĂN BẢN, ĐỒ HỌA, MÃ VÀ/HOẶC PHẦN MỀM. Bạn có thể in và tải xuống các phần của tài liệu từ các khu vực khác nhau của Trang Web chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân không mang tính thương mại, với điều kiện bạn đồng ý không thay đổi hoặc xóa bất kỳ thông báo bản quyền hoặc quyền sở hữu nào khỏi các tài liệu. Bạn đồng ý cấp cho choviet.com một giấy phép không độc quyền, miễn phí bản quyền, toàn cầu, vĩnh viễn, với quyền cấp phép phụ, để tái sản xuất, phân phối, truyền tải, tạo các tác phẩm phái sinh, hiển thị công khai và biểu diễn công khai bất kỳ tài liệu và thông tin nào khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, các ý tưởng chứa trong đó cho các sản phẩm và dịch vụ mới hoặc cải tiến) mà bạn gửi tới bất kỳ khu vực công cộng nào của Trang Web (chẳng hạn như bảng thông báo, diễn đàn và nhóm tin tức) hoặc bằng email tới choviet.com bằng mọi cách và trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào hiện tại hoặc phát triển sau này. Bạn cũng cấp cho choviet.com quyền sử dụng tên của bạn liên quan đến các tài liệu đã gửi và thông tin khác cũng như liên quan đến tất cả các tài liệu quảng cáo, tiếp thị và khuyến mại liên quan. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không có quyền khiếu nại đối với choviet.com vì bất kỳ vi phạm hoặc chiếm đoạt quyền sở hữu nào trong các giao tiếp của bạn với choviet.com.

THƯƠNG HIỆU.

Các ấn phẩm, sản phẩm, nội dung hoặc dịch vụ được đề cập ở đây hoặc trên Trang Web là các thương hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ độc quyền của choviet.com. Các tên sản phẩm và công ty khác được đề cập trên Trang Web có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng.

 

  1. Sử dụng Trang Web.

Bạn hiểu rằng, ngoại trừ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ được xác định rõ ràng là do choviet.com cung cấp, choviet.com không điều hành, kiểm soát hoặc ủng hộ bất kỳ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ nào trên Internet theo bất kỳ cách nào. Ngoại trừ thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ được xác định bởi choviet.com, tất cả thông tin, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp thông qua Trang Web hoặc trên Internet nói chung đều được cung cấp bởi các bên thứ ba, không liên kết với saurieng. Bạn cũng hiểu rằng choviet.com không thể và không đảm bảo hoặc bảo hành rằng các tệp có sẵn để tải xuống qua Trang Web sẽ không bị nhiễm hoặc chứa virus, sâu, Trojan hoặc mã khác có tính chất gây ô nhiễm hoặc phá hủy. Bạn có trách nhiệm thực hiện các thủ tục và điểm kiểm tra đủ để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn về tính chính xác của dữ liệu đầu vào và đầu ra, và duy trì một phương tiện bên ngoài Trang Web để tái tạo bất kỳ dữ liệu nào bị mất.

BẠN CHỊU TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM VÀ RỦI RO CHO VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ INTERNET CỦA BẠN. choviet.com CUNG CẤP TRANG WEB VÀ THÔNG TIN LIÊN QUAN “NHƯ HIỆN CÓ” VÀ KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý NÀO (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẢO ĐẢM VỀ TIÊU ĐỀ HOẶC KHÔNG VI PHẠM, HOẶC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN HOẶC PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ) LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ, BẤT KỲ THÔNG TIN HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG QUA DỊCH VỤ HOẶC TRÊN INTERNET NÓI CHUNG, VÀ choviet.com SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ CHI PHÍ HOẶC THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP TỪ BẤT KỲ GIAO DỊCH NÀO NHƯ VẬY. ĐÓ LÀ TRÁCH NHIỆM DUY NHẤT CỦA BẠN ĐỂ ĐÁNH GIÁ TÍNH CHÍNH XÁC, ĐẦY ĐỦ VÀ HỮU ÍCH CỦA TẤT CẢ CÁC Ý KIẾN, LỜI KHUYÊN, DỊCH VỤ, HÀNG HÓA VÀ THÔNG TIN KHÁC ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG QUA DỊCH VỤ HOẶC TRÊN INTERNET NÓI CHUNG. choviet.com KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI HOẶC CÁC KHIẾM KHUYẾT TRONG DỊCH VỤ SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA.

BẠN CŨNG HIỂU RẰNG BẢN CHẤT TỰ NHIÊN CỦA INTERNET CHỨA ĐỰNG CÁC TÀI LIỆU CHƯA ĐƯỢC BIÊN TẬP, MỘT SỐ TRONG ĐÓ CÓ THỂ KHIÊU DÂM HOẶC CÓ THỂ XÚC PHẠM ĐẾN BẠN. VIỆC BẠN TRUY CẬP VÀO CÁC TÀI LIỆU NÀY LÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN. choviet.com KHÔNG CÓ KIỂM SOÁT VÀ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO CÁC TÀI LIỆU NHƯ VẬY.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO choviet.com CŨNG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ (I) BẤT KỲ THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN, HỆ QUẢ, HOẶC GIÁN TIẾP NÀO (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, THIỆT HẠI DO MẤT LỢI NHUẬN, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH, MẤT CHƯƠNG TRÌNH HOẶC THÔNG TIN, VÂN VÂN) PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ, HOẶC BẤT KỲ THÔNG TIN, HOẶC GIAO DỊCH NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN DỊCH VỤ, HOẶC TẢI XUỐNG TỪ DỊCH VỤ, HOẶC BẤT KỲ SỰ CHẬM TRỄ NÀO CỦA THÔNG TIN HOẶC DỊCH VỤ. NGAY CẢ KHI choviet.com HOẶC CÁC ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA NÓ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI NHƯ VẬY, HOẶC (II) BẤT KỲ YÊU CẦU NÀO ĐƯỢC GÁN CHO LỖI, SAI SÓT, HOẶC CÁC SỰ KHÔNG CHÍNH XÁC KHÁC TRONG DỊCH VỤ VÀ/HOẶC TÀI LIỆU HOẶC THÔNG TIN ĐƯỢC TẢI XUỐNG QUA DỊCH VỤ. VÌ MỘT SỐ BANG KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI THIỆT HẠI HỆ QUẢ HOẶC NGẪU NHIÊN, SỰ GIỚI HẠN NÊU TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẠN. TRONG CÁC BANG NHƯ VẬY, TRÁCH NHIỆM CỦA choviet.com ĐƯỢC GIỚI HẠN ĐẾN MỨC TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP.

choviet.com không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về bất kỳ trang web nào khác mà bạn có thể truy cập thông qua trang web này hoặc trang web nào có thể liên kết đến Trang Web này. Khi bạn truy cập một trang web không thuộc choviet.com, xin hãy hiểu rằng nó độc lập với choviet.com, và choviet.com không có kiểm soát đối với nội dung trên trang web đó. Ngoài ra, một liên kết đến trang web choviet.com không có nghĩa là choviet.com ủng hộ hoặc chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung, hoặc việc sử dụng, của trang web đó.

  1. Bồi thường.

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho choviet.com, các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, bên cấp phép, nhà cung cấp và bất kỳ nhà cung cấp thông tin bên thứ ba nào của Dịch vụ không bị thiệt hại, chi phí, thiệt hại và phí tổn, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, phát sinh từ bất kỳ vi phạm nào của Thỏa thuận này (bao gồm hành vi cẩu thả hoặc sai trái) bởi bạn hoặc bất kỳ người nào khác truy cập Dịch vụ.

  1. Quyền của Bên Thứ Ba.

Các điều khoản trong đoạn 2 (Sử dụng Dịch vụ), và 3 (Bồi thường) là vì lợi ích của choviet.com và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, bên cấp phép, nhà cung cấp, và bất kỳ nhà cung cấp thông tin bên thứ ba nào của Dịch vụ. Mỗi cá nhân hoặc thực thể này sẽ có quyền xác nhận và thực thi các điều khoản đó trực tiếp đối với bạn nhân danh chính mình.

  1. Thời hạn; Chấm dứt.

Thỏa thuận này có thể bị chấm dứt bởi bất kỳ bên nào mà không cần thông báo trước vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào. Các điều khoản trong đoạn 1 (Bản quyền, Giấy phép và Đệ trình Ý tưởng), 2 (Sử dụng Dịch vụ), 3 (Bồi thường), 4 (Quyền của Bên Thứ Ba) và 6 (Điều khoản Chung) sẽ vẫn có hiệu lực sau bất kỳ sự chấm dứt nào của Thỏa thuận này.

  1. Điều khoản Chung.

Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp của Hoa Kỳ áp dụng cho các thỏa thuận được thực hiện và thực hiện tại Hoa Kỳ. Bạn đồng ý rằng bất kỳ hành động pháp lý hoặc tố tụng nào giữa choviet.com và bạn vì bất kỳ lý do gì liên quan đến Thỏa thuận này hoặc nghĩa vụ của các bên theo đây sẽ được đưa ra độc quyền tại tòa án liên bang hoặc tiểu bang có thẩm quyền tại Hoa Kỳ. Bất kỳ nguyên nhân hành động hoặc khiếu nại nào mà bạn có thể có liên quan đến Dịch vụ phải được bắt đầu trong vòng một (1) năm sau khi nguyên nhân hành động hoặc khiếu nại phát sinh hoặc sẽ bị cấm. Việc choviet.com không khăng khăng hoặc thực thi việc tuân thủ nghiêm ngặt bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không được hiểu là từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc quyền nào. Cả quá trình thực hiện giữa các bên cũng như thương mại thực hành sẽ không hành động để sửa đổi bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này. choviet.com có thể chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này cho bất kỳ bên nào vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.

Bất kỳ quyền nào không được cấp rõ ràng trong đây đều được bảo lưu.